Politica de confidențialitate

PROGEMISOFT SRL ca operator de date cu caracter personal este preocupat în mod constant de asigurarea unei protecții ridicate a persoanelor cu privire la prelucrările de date cu caracter personal pe care le efectuează, și implicit cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Acestă Politică de Confidențialitate are rolul de a vă informa cu privire la modul în care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal de către operator și vizează furnizarea unor informaţii cu caracter general cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale şi la drepturile pe care le aveţi în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi legislaţia naţională privind protecţia şi securitatea datelor personale.
PROGEMISOFT SRL poate prelucra datele dvs. cu caracter personal din mai multe motive, de la emitere facturi până la îndeplinirea atribuțiilor legale, pentru a numi doar câteva.
În această secțiune a site-ului nostru web, veți găsi informații despre modul în care operatorul prelucrează datele cu caracter personal, despre drepturile dvs. atunci când operatorul vă prelucrează datele personale și despre echipa noastră de responsabili cu protecția datelor (DPO). Pentru mai multe informații despre utilizarea noastră de cookie-uri, vă rugăm să accesați Politica de utilizare a cookie-urilor.

Scopurile prelucrărilor:

PROGEMISOFT SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate/manuale pentru următoarele scopuri:

• Organizare/desfășurare cursuri;
• Evidență cursanți;
• Ofertare Servicii;
• Implementare GDPR Entități Partenere;
• Consiliere Entități Partenere;
• Facturare;
• MARKETING;
• Resurse umane;
• Activități financiar-contabile;
• Îndeplinirea obligațiilor legale.

Categoriile de date pe care le prelucrăm:

În raport cu scopurile de mai sus societatea noastră prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:

• numele şi prenumele;
• prenumele părinţilor;
• sexul;
• data şi locul naşterii;
• datele din actele de stare civilă;
• adresa de domiciliu/reşedinţă;
• profesia;
• studiile;
• starea civilă;
• imagine;
• codul numeric personal;
• seria și numărul actului de identitate ;
• număr de telefon ;
• adresă e-mail.

Totodată, precizăm că, în situația în care ați participa la cursurile organizate de noi, în conformitate cu legislația națională în vigoare, colectăm și stocăm copii după:

• cartea de identitate;
• certificatul de naștere;
• certificatul de căsătorie (doar în situația în care a fost schimbat numele la căsătorie) ;
• diploma de studii.

Toate informațiile pe care ni le furnizați sunt stocate pe serverele deținute și administrate de către operator în România, precum și fizic la sediul operatorului.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate în conformitate cu legislația arhivistică aplicabilă.

De asemenea, puteți solicita oricând să nu mai primiți informații de marketing, iar noi vom da curs acestei solicitări, sub rezerva păstrării informațiilor cerute în situațiile în care legislația aplicabilă o impune.

Sursa datelor cu caracter personal:

Datele personale sunt obţinute în principal de la:

• persoana vizată;
• angajatorul persoanei vizate;

Precizăm că furnizarea datelor este voluntară. Dacă nu sunt furnizate datele personale solicitate nu vom putea emite factura, organiza cursul, implementa serviciile, etc.

PROGEMISOFT SRL nu prelucrează date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificare unică a unei persoane fizce, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal colectate sunt destinate utilizării de către operator și pot fi comunicate numai următorilor destinatari:

• persoanei vizate/reprezentanților legali ai acesteia,
• partenerilor contractuali ai operatorului;
• autorităţi judecătoreşti;
• Autorității Națională pentru Calificări;
• organelor de urmărire penală si alte instituţii abilitate de lege să solicite informaţii.

Drepturile persoanelor vizate şi modul de exercitare a acestora:

Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiaţi de dreptul de acces, la rectificare, la ștergerea datelor, la restricționarea prelucării, la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și de dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată transmisă prin utilizarea serviiclor poștale la adresa: Calea Victoriei nr. 155, D1, tronson 8, etaj 2, sector 1 București sau prin utilizarea serviciilor de poștă electronică la adresa: contact@euprivacy.org

Totodată, aveţi posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1.

În același timp, fără a aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Regulamentul 2016/679 care le au fost încălcate.

PROGEMISOFT SRL poate actualiza actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal sau ale cadrului legal. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să consultați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.